Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum-Ja s.c. Izabela Wożyńska-Więch, Justyna Glińska

Adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 52/136, 02-797 Warszawa

REGON: 140626538, NIP: 9512188916

2. Z administratorem można skontaktować się poprzez:

3. Przekazane administratorowi dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • w celu niezbędnym do świadczenia na Pani/Pana życzenie usług będących przedmiotem działalności gospodarczej administratora, w szczególności z zakresu psychologii i psychoterapii, w tym w celu rejestracji wizyt, ich potwierdzania lub odwoływania, jak również w celu odpowiadania na zgłoszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów prawnych), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną księgowością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.c RODO).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 • imię i nazwisko oraz numer telefonu na potrzeby rezerwacji wizyty (dotyczy zarówno rezerwacji dokonywanych poprzez Rejestrację Online, jak i bezpośrednio w lokalu),
 • adres e-mail na potrzeby obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Formularza Kontaktowego ze strony www.centrum-ja.com.pl,
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, NIP lub PESEL na potrzeby wystawienia na życzenie Pani/Pana zaświadczenia/opinii/dokumentu księgowego.

5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w tym pracownikom i współpracownikom administratora,
 • podmiotom, które są dostawcami usług dla administratora (usługi informatyczne, księgowe, kurierskie, pocztowe),
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom przez Panią/Pana upoważnionym.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych lub okresy wskazane przepisami prawa.

9. Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych,
 • żądania sprostowania, usunięcia lub przeniesienia udostępnionych przez siebie danych osobowych,
 • ograniczenia prawa przetwarzania udostępnionych przez siebie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie udostępnionych przez siebie danych osobowych.

10. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach, np. w związku z wystąpieniem przez Panią/Pana z prośbą o wystawienie przez administratora zaświadczenia, opinii, czy innego imiennego dokumentu, jest to istotny warunek, którego niespełnienie uniemożliwi realizację w/w zadań.

12. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.